Impactites

Australasia tektites

China-Australia
Tektite strew field from Tibet to Australia. Impact crater has not been found. Age of tektites are 0.793 Ma.

Tektite (australites)

Weight: 2.4g

Tektite (indochinite)

Weight: 23.7g

Tektite (indochinite)

Weight: 20.9g

Tektite (indochinite)

Weight: 9.6g
[ Return ]