Meteorites

Canyon Diablo

Meteorite:Canyon Diablo, Arizona, USA
IAB, iron, coarse octahedrite
Found 1891
Tkw 10000 kg
Sample:Canyon Diablo
Weight: 26.5g Size: mm
An oxidized iron shale sample. Non-magnetic.
[ Return ]

www.somerikko.net
© Jarmo Moilanen (1996-) 2003-2018
Aineiston käyttö ilman lupaa kielletty !
Use of any material without permission is forbidden !